Løntillæg for lærere og børnehaveklasselærere

Andre tillæg for lærere/børnehaveklasseledere.

I lønforløbene beskrives de generelle tillæg til lærere og børnehaveklasseledere. Herudover findes der forskellige andre tillæg f.eks. i forbindelse med lejrskoler, særlige funktioner og personlige kvalifikationer.

Tillæggene er pr. 1/4-2021

Alle beløb er afrundede.

LØNTILLÆG SOM ALLE SKAL HAVE (centralt aftalt):

 • UNDERVISERTILLÆG:
  • For lærere på grundløn udgør tillægget 13.000 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 18.756 kr.). 
  • For lærere på anciennitetsløn udgør tillægget 5.500 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 7.935kr.). 
  • For børnehaveklasseledere udgør tillægget 15.400 kr. om året (31/3 – 2000 niveau, reguleret til 22.219 kr.) 
  • Tillægget udbetales månedsvis.
 • TILLÆG FOR UNDERVISNINGSTIMER OVER 750/835
  • Til lærere ydes der fra undervisningstime nummer 751 et tillæg på 90 kr. pr. time (31/3 – 2000, reguleret til 130 kr.).
  • Til børnehaveklasseledere ydes der fra time nummer 836 et tillæg på 90 kr. pr. time (31/3 – 2000, reguleret til 130 kr.).
  • For ansatte på deltid nedsættes de 751/836 timer i forhold til beskæftigelsesgraden.
  • Udbetales månedsvis
 • FRITVALGSTILLÆG
  • Til lærere og børnehaveklasseledere ydes et tillæg svarende til 0,83 % af den pensionsgivende løn. Tillægget stiger til 1,385 PR. 1/4 2022. Den ansatte kan, i stedet for at få tillægget udbetalt som løn, vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension. 

LØNTILLÆG SOM ALLE SKAL HAVE (decentralt aftalt):

 • ”HORSENS TILLÆG”
  • 9.000 kr. årligt (31/3 2000, reguleret til 12.985 kr.). Tillægget reguleres i forhold til beskæftigelsesgrad. Udbetales månedsvis.

TILLÆG TIL BØRNEHAVEKLASSELEDERE PÅ ANCIENNITETSLØN (PERSONLIG ORDNING)

Med virkning fra den 1/4 – 2016 ydes der til børnehaveklasseledere på anciennitetsløn et tillæg på 4.600 kr. om året (31/3 – 2000, reguleret til 6.637 kr.) som udbetales månedsvis.

PERSONLIGE LØNTILLÆG (decentralt aftalt):

Der er afsat et beløb til funktionsløn til ansatte med særlige funktioner. Beløbet afhænger af skolens størrelse (jf. oversigten nedenfor).

Der er aftalt følgende fordeling:

 • Søvind, Nim, Hatting, Bakkeskolen og Lundager 25.000 (31/3 2000, reguleret til 36.070 kr.)
 • Brædstrup, Dagnæs, Egebjerg, Gedved, Hovedgård, Lund og Østbirk 36.000 (31/3 2000, reguleret til 51.941 kr.)
 • Torsted, Stensballe, Bankager, Højvang og Langmark 50.000 (31/3 2000, reguleret til 72.140 kr.)
 • Horsens Byskole 60.000 (31/3 2000, reguleret til 86.568)

Midlerne anvendes til honorering af særlige funktioner efter aftale mellem skoleledelsen og Horsens Lærerforening.

Funktionslønnen for særlige funktioner skal som minimum udgøre et årligt tillæg på 3.000 kr. (31/3 – 2000, reguleret til 4.328 kr.).
Udbetales månedsvis.

FUNKTIONSTILLÆG TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER:

10.200 kr. årligt (31/3 – 2000, reguleret til 14.717kr.). Udbetales månedsvis.

FUNKTIONSTILLÆG TIL ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER:

6000 kr. årligt (31/3 – 2000, reguleret til 8.657 kr.). Udbetales månedsvis

KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR BESTÅET PÆDAGOGISK DIPLOM – EKSAMEN:

6.000 kr. årligt (31/3 – 2000, reguleret til 8.657 kr.) Udbetales månedsvis. Lærere og børnehaveklasseledere, der tidligere har modtaget løntrin for dette, bevarer løntrinnet som en personlig ordning. Det samme gælder løntillæg for bestået speciallærereksamen

PRAKTIKVEDERLAG – BØRNEHAVEKLASSELEDERE:

8.000 kr. årligt (31/3 – 2000, reguleret til 11.542 kr.).Har man f.eks. praktikanter i 3 måneder, får man 3/12 af beløbet. 

TILLÆG VEDRØRENDE PRAKTIK:

Praktikvederlag: Der ydes et vederlag pr. praktiktime på 28.27 kr. (reguleret til 40,79 kr.) for hver deltagende studerende. Vederlaget ydes for lektioner af 45 minutters varighed.


I forhold til honorering af vejledning, praktikundervisning og bedømmelse af praktikopgaven, kontakt kredsen, da honoreringen kan ske enten med honorar (arbejdstimerne indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen) eller med vederlag (arbejdstimerne indgår i arbejdstidsopgørelsen).

SÆRLIGE TILLÆG (centralt aftalt):

 • LEJRSKOLETILLÆG:
  • For deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser med overnatning ydes et tillæg på 127,33 pr. påbegyndt dag. ( reguleret til 183,71 kr. pr. påbegyndt dag). Lørdag/søndag 289,62 (reguleret til lørdag/søndag 417,86 kr.).
  • Ved deltagelse i lejrskoler er man desuden berettiget til time- dagpenge, hvor udgiften til måltider er trukket fra. – 130 kr. pr. fulde døgn man er af sted.
 • TILLÆG FOR SPECIALUNDERVISNING I SÆRLIGE KLASSER:
  • Pr. 1. august 2015 borfaldt ovenstående tillæg.
  • Som en personlig ordning ydes et årligt tillæg til lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter, der varetager undervisning jf. overenskomstens § 5, stk. 8 i både skoleåret 2014/15 og i skoleåret 2015/16. 
  • Det personlige tillæg udgør det beløb, den enkelte ansatte har fået udbetalt for specialundervisning i særlige klasser i skoleåret 14/15.
  • Det personlige tillæg oppebæres som en personlig ordning så længe vedkommende varetager den pågældende undervisning.
  • Udbetales månedsvis
 • TILLÆG FOR ANDEN SÆRLIG UNDERVISNING:
  • Gives for tale/høreundervisning, bistand til småbørn med sprog – og talevanskeligheder samt undervisning i dansk som andetsprog. – 25,84 kr. pr. time(reguleret til 37,28 kr.). Udbetales månedsvis.
 • TILLÆG TIL BØRNEHAVEKLASSELEDERE FOR ANDEN SÆRLIG UNDERVISNING
  • Børnehaveklaseledere, der har særlig støtte til tosprogede elever, dansk som andet sprog i børnehaveklassen og fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der ikke er påbegyndt børnehaveklassen, ydes et tillæg på 18,92 kr. pr. undervisningstime (reguleret til 27,30 kr.). Udbetales månedsvis.
 • TIMETILLÆG TIL LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SELVSTÆNDIGE SKOLER FOR SPECIALUNDERVISNING (Lundagerskolen og Bakkeskolen):
  • 18,92 kr. pr. undervisningstime (reguleret til 27,30 kr.). Udbetales månedsvis.
 • TILLÆG TIL LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SELVSTÆNDIGE SKOLER MED SPECIALUNDERVISNING (Lundagerskolen og Bakkeskolen:
  • 18.600 kr. årligt (31/3 – 2000 reguleret til 26.836 kr.) Udbetales månedsvis.
 • TILLÆG TIL PSYKOLOGER MED AUTORISATION
  • 34.900 årligt (31/3 – 2000 reguleret til 50354 kr.). Udbetales månedsvis.