Kredsstyrelsen

Medlemmer af kredsstyrelsen i Horsens Lærerforening

Kredsformand Henrik Juul Nielsen - hjni@dlf.org

Næstformand Tim Dam - ttdp@dlf.org

Kredskasserer Bo Bårris Petersen - bbpe@dlf.org

Kredsstyrelsesmedlem Ida Pinnerup Thomasen - ipth@dlf.org

Kredsstyrelsesmedlem Marianne Haugaard Christensen - mhch@dlf.org

1.Suppleant til kredsstyrelsen: Dorthe Buk Rasmussen

2.Suppleant til kredsstyrelsen: Lone Degn