Kreds 110 Generalforsamling i Horsens Lærerforening

Vedtægter

Læs her vedtægterne for Horsens Lærerforening.

 

Vedtægter for Horsens Lærerforening

 

§ 1 Foreningens navn er Horsens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 110. Kredsen fungerer som valgkreds, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter, og har hjemsted i Horsens Kommune. Kredsen råder over en særlig fond, som fremgår af vedhæftede vedtægter.

 

§ 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og at styrke fællesskabsfølelsen blandt medlemmerne.

 

§ 3 Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være medlem af kredsen.

 

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.

 

Indmeldelse sker til kredskassereren, DLF´ s kontor eller tillidsrepræsentanten på foreningens indmeldelsesformular.

 

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

 

Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedtaget varsel om lovlig konflikt for en del af eller alle foreningens medlemmer, og indtil konflikten er ophævet ved beslutning, eller den er afviklet.

 

§ 4 Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret. Regnskabs- og budgetår følger kalenderåret.

 

Kredskontingentet er gældende fra 1. april i det pågældende regnskabsår og et år frem.

 

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter afsendelse af slettebrevet, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne mv. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i vedtægter for Danmarks Lærerforenings § 4.

 

Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikkevedudmeldelse,sletningeller eksklusionsom medlem af foreningen.

 

Hovedstyrelsen er bemyndiget til i konkrete forhold at dispensere fra ovenstående bestemmelse.

 

§ 5 Kredsstyrelsen og/eller generalforsamlingen kan yde økonomisk støtte til andre lærer-, tjenestemands- og lønmodtagerorganisationer, som enten selv er gået i konflikt eller er ramt af

 

lockout. Kulturelle og andre almene formål kan støttes, såfremtbeløb hertil er afsat på budgettet. Anvendte beløb skal fremgå af kredsens regnskab.

 

§ 6 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst tre ugers varsel ved opslag på skolerne og i kalenderen på ”www.folkeskolen.dk”. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Endelig dagsorden, indeholdende budget og forslag til kontingent, bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 17 og § 18.

 

Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer det.

 

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges.

 

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev.

 

§ 7 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Forretningsorden.

 

3. Beretning.

 

4. Reviderede regnskaber.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser til

 

tillidsrepræsentanter.

 

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

 

8. Valg i lige år jf. § 9.

 

9. Eventuelt.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % med stemmeret af de almindelige medlemmer kræver det skriftligt og indsender forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsendt.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne, samt så vidt muligt ved annoncering i “Folkeskolen” eller brev til hvert medlem.

 

Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 9. Kredsen ledes af en styrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Alle valg gælder for 2 år med funktionsperiode fra den 1. april og foretages efter de af Hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes inden valget.

 

A Valg af formand, næstformand, kongresdelegerede, suppleanter for de kongresdelegerede, kredsstyrelse og suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmerne.

 

B Valg af kredskasserer blandt kredsstyrelsens medlemmer. Kredsformand og næstformand kan ikke vælges.

 

Lykkes det ikke at vælge et kredsstyrelsesmedlem til kredskasserer, afholdes der valg blandt kredsens medlemmer.

 

Lykkes det ikke at vælge en kasserer på generalforsamlingen, udpeger kredsstyrelsen en kasserer blandt kredsens medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingen.

 

Såfremt kredskassereren vælges/udpeges uden for den allerede valgte kredsstyrelse, tiltræder vedkommende kredsstyrelsen uden stemmeret.

 

C Der vælges 2 kritiske revisorer. De to kandidater, der opnår de højeste stemmetal, er valgt.

 

D Der vælges 1 revisorsuppleant. Den kandidat med det højeste stemmetal er valgt

 

E For valg af formand gælder følgende:

 

Er der kun opstillet én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning.

 

Er der opstillet flere kandidater afholdes der skriftlig afstemning.

 

Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages der bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer. Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der opnåede flest og samtidig lige mange stemmer. Såfremt der efter det bundne omvalg er stemmelighed, foretages der lodtrækning mellem de to kandidater.

 

F Næstformanden vælges efter samme retningslinier som formanden 

 

G For valgene under punkt B, C og D gælder følgende:

 

Såfremt der ikke opstilles flere kandidater end det antal, der skal vælges, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning.

 

Er der flere kandidater afholdes der skriftlig afstemning.

 

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Kandidatforslag er kun gyldige, når kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage valg, eller når der foreligger en underskrevet erklæring herom fra den pågældende.

 

§ 10. I tilfælde af formandens afgang indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand på dagsordenen. Hvis der er mindre end 5 måneder til udløbet af kredsformandens valgperiode indtræder næstformanden i formandens sted, og kredsstyrelsen konstituerer sig med ny næstformand.

 

§ 11.

 

1. Et forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne.

 

2. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned (skoleferier fraregnet) med nyvalg af kredsstyrelse og kongresdelegerede på dagsordenen.

 

3. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den ordinære valgperiode som sin funktionsperiode.

 

4. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt 2 måneder eller mindre før den af kredsstyrelsen fastsatte dato for den ordinære generalforsamling, udskydes nyvalg hertil.

 

§ 12. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidig indkaldt, og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder forslaget. Ved valg og udpegninger gør kredsformandens stemme dog udslaget.

 

Den nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret.

 

Formanden for et udvalg, som nedsættes af kredsstyrelsen, skal være stemmeberettiget medlem af denne.

 

Kredsformanden og kredskassereren i foreningen tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

 

Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen.

 

I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 13. Formanden indkalder til kredsstyrelsesmøde, når vedkommende finder det fornødent, eller når mindst 3 kredsstyrelsesmedlemmer begærer det.

 

§ 14.

1. På hver skole vælger de ansatte under Danmarks Lærerforening som overenskomstgruppe en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne.

 

Valgbare er ansatte på tjenestestedet under overenskomstgruppen med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen, og som er medlemmer af Horsens Lærerforening/Danmarks Lærerforening.

 

Ved valget af tillidsrepræsentant og suppleant for denne anvendes de regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og beskrevet i Danmarks Lærerforenings TR - håndbog.

 

Valget finder sted i marts måned i ulige år og gælder for en periode af 2 år med tiltrædelse pr. 1. august i valgåret.

 

2. Kredsens almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson og 4 suppleanter ud fra egen midte.

 

Kreds 110 udgør et valgområde.

 

Valget finder sted i oktober kvartal og gælder for et år.

 

I øvrigt henvises til DLF´ s vedtægter § 11B, stk. 3 om mistillid til kontaktpersonerne.

 

3. Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentantreglerne. Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

 

4. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, jf. stk. 1., såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til et møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse (skoleferier fraregnet).

 

Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af de ansatte på tjenestestedet, jf. stk. 1, har stemt for det på mødet.

 

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

 

Ved valget anvendes de regler, som er fastsat af hovedstyrelsen og angivet i Danmarks Lærerforenings TR - håndbog.

 

§ 15. Kredsstyrelsen indkalder tillidsrepræsentanterne til møde mindst 8 gange årligt. Kredsstyrelsen indkalder desuden de sikkerhedsrepræsentanter, der er medlemmer af DLF, til møde mindst 4 gange om året. 

Kredsen afholder med jævne mellemrum medlemsmøder.

 

§ 16. 

1. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub.

 

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.

 

TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.

 

Valg af TR og TR - suppleant sker i henhold til TR - reglerne og Horsens Lærerforenings vedtægter § 14, stk. 1.

 

Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser (Horsens Lærerforenings vedtægter § 14, stk. 2)

 

2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.

 

Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.(jf. Horsens Lærerforenings vedtægter § 14. stk. 2.)

 

3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.

 

4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift.

 

§ 17. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, når de er optaget på dagsordenen.

 

For at en vedtægtsændring kan vedtages, kræves det, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for den.

 

§ 18. Horsens Lærerforening kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter den ordinære generalforsamlings gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (incl. stemmer ikke) stemmer derfor.

 

Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser efter kredsens formålsbestemmelse. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder evt. fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond.

 

§ 19. Således vedtaget på kredsens generalforsamling den 14. marts 2019.

 

§ 20Ovennævnte vedtægter træder i kraft den 15. marts 2019.